Thủy hải sản
CÒI ỐC BƯƠU

 CÒI ỐC BƯƠU 

CÒI ỐC BƯƠU

63.900  đ/Kg
TÉP BẠC NC 50-60C

TÉP BẠC NGUYÊN CON LOẠI 1

TÉP BẠC NC 50-60C

199.000  đ/Kg
ẾCH SỐNG LÀM SẠCH 10-12C

ẾCH SỐNG LÀM SẠCH 10-12C

CÁ  NỤC GAI 11-16C

CÁ  NỤC GAI 11-16C

CÁ NỤC GAI 11-16C

71.500  đ/Kg
CÁ NGỪ BÔNG 0.3-0.6K

CÁ NGỪ BÔNG 0.3-0.6K

CÁ MÓ 15-20C

CÁ MÓ 15-20C

CÁ MÓ 15-20C

95.000  đ/Kg
CÁ ĐIÊU HỒNG SỐNG 0.5-0.8KG

CÁ ĐIÊU HỒNG SỐNG 0.5-0.8KG

CÁ CƠM

CÁ CƠM

CÁ CƠM

112.000  đ/Kg
CÁ BẠC MÁ 5-6C

CÁ BẠC MÁ 5-6C

CÁ BẠC MÁ 5-6C

92.500  đ/Kg
CÁ BASA KHÔNG ĐẦU

CÁ BASA KHÔNG ĐẦU 0.8KG UP

CÁ BASA KHÔNG ĐẦU

55.000  đ/Kg