Đông lạnh
XÚC XÍCH DELI SUMO LE GOURMET GÓI 250G

XÚC XÍCH DELI SUMO LE GOURMET GÓI 250G

CHẢ GIÒ DA XỐP CẦU TRE NHÂN THỊT GÓI 500G

CHẢ GIÒ DA XỐP CẦU TRE NHÂN THỊT GÓI 500G

CHẢ GIÒ RẾ HẢI SẢN CẦU TRE GÓI 500G

CHẢ GIÒ RẾ HẢI SẢN CẦU TRE GÓI 500G

LẨU THÁI SGFOOD KHAY 500G

LẨU THÁI SGFOOD KHAY 500G

HÁ CẢO HẢI SẢN CẦU TRE GÓI 500G

HÁ CẢO HẢI SẢN CẦU TRE GÓI 500G

CÁ TRỨNG TẨM SGFOOD KHAY 250G

CÁ TRỨNG TẨM SGFOOD KHAY 250G

CHẢ GIÒ THỊT ĐB VISSAN GÓI 400G

CHẢ GIÒ THỊT ĐB VISSAN GÓI 400G

CHẢ GIÒ RẾ TÔM CUA VISSAN GÓI 500G

CHẢ GIÒ RẾ TÔM CUA VISSAN GÓI 500G

BIBIGO KIM CHI CẢI THẢO CẮT LÁT 100G

BIBIGO KIM CHI CẢI THẢO CẮT LÁT 100G

TÔM VIÊN VIỆT SIN 200G

TÔM VIÊN VIỆT SIN 200G

TÔM VIÊN VIỆT SIN 200G

37.500  đ/Gói