Rau gia vị
 HÀNH TÍM HÀ NỘI

 HÀNH TÍM HÀ NỘI 

TỎI NGUYÊN VỎ HÀ NỘI

TỎI NGUYÊN VỎ HÀ NỘI

ME CHUA ĐÓNG VỈ

ME CHUA ĐÓNG VỈ

SẢ XAY

SẢ XAY

SẢ XAY

1 đ/Kg
SẢ CÂY

SẢ CÂY

SẢ CÂY

1 đ/Kg
TỎI XAY

TỎI XAY

TỎI XAY

1 đ/Kg
ỚT XAY

ỚT XAY

ỚT XAY

1 đ/Kg
ỚT HIỂM

ỚT HIỂM

ỚT HIỂM

1 đ/Kg
HÀNH TÍM (VĨNH CHÂU)

HÀNH TÍM (VĨNH CHÂU)

HÀNH TÂY ĐÀ LẠT

HÀNH TÂY ĐÀ LẠT

HÀNH LÁ

HÀNH LÁ

HÀNH LÁ

1 đ/Kg
GỪNG VIỆT NAM

GỪNG VIỆT NAM

CHANH KHÔNG HẠT

CHANH KHÔNG HẠT